វិទ្យាស្ថានពហុបច្ចេកទេសព្រះកុសុមៈ (PPI) មានទីតាំងតែមួយគត់ ការិយាល័យទទួលពាក្យតែមួយកន្លែងគត់ មិនមាននៅកន្លែងផ្សេងទេ ដូច្នេះមុនពេលប្អូនៗទទួលពាក្យចុះឈ្មោះចូលរៀនសូមពិនិត្យពាក្យនោះឱ្យបានច្បាស់លាស់ថា វិទ្យាស្ថានពហុបច្ចេកទេសព្រះកុសុមៈឬមិនមែន។ទីតាំងស្ថិតនៅតាមបណ្តោយមហាវិថីសហព័ន្ធរុស្សី ច្រកចូលខាងកើតក្រុមហ៊ុន Metfone និងវត្តទឹកថ្លា ចម្ងាយ 180ម៉ែត្រ ។ចាប់ផ្តើមទទួលពាក្យថ្នាក់អាហារូបករណ៍ (100%) និងថ្នាក់សិក្សាបង់ថ្លៃ 1. វិស្វកម្មអគ្គិសនី 2. វិស្វកម្មសំណង់ស៊ីវិល 3. វិស្វកម្មអេឡិចត្រូនិក 4. បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន 5. គណនេយ្យនិងហិរញ្ញវត្ថុ 6. គ្រប់គ្រង 7. ម៉ាឃិតធីង ទំនាក់ទនងលេខ៖ 016528800, 011760000, 012515584, 012707544, 017355283, 015206056, 086477746, 098696005, 081413151

សូមចុចទីនេះដើម្បីចុះឈ្មោះតាមប្រព័ន្ធ Online

មហាវិទ្យាល័យអគ្គិសនី

អនុបណ្ឌិត (២ឆ្នាំ)

ថ្នាក់បរិញ្ញាប័ត្រ(៤.៥ ឆ្នាំ)

ថ្នាក់បរិញ្ញាប័ត្ររង(២ ឆ្នាំ)

ថ្នាក់សិក្សាបង់ថ្លៃ

អាហាររូបករណ៍១០០%

វេនព្រឹក វេនរសៀល វេនយប់

០៩៨ ៦០០ ៨៦៨

មហាវិទ្យាល័យសំណង់ស៊ីវិល

ថ្នាក់បរិញ្ញាប័ត្រ(៤.៥​ ឆ្នាំ)

ថ្នាក់បរិញ្ញាប័ត្ររង(២ ឆ្នាំ)

ថ្នាក់សិក្សាបង់ថ្លៃ

អាហាររូបករណ៍១០០%

វេនព្រឹក វេនរសៀល វេនយប់

០៩៨ ៦០០ ៨៦៨

អនុបណ្ឌិត (២ឆ្នាំ)

មហាវិទ្យាល័យអេឡិចត្រូនិច

អនុបណ្ឌិត (២ឆ្នាំ)

ថ្នាក់បរិញ្ញាប័ត្រ(៤.៥​ ឆ្នាំ)

ថ្នាក់បរិញ្ញាប័ត្ររង(២ ឆ្នាំ)

ថ្នាក់សិក្សាបង់ថ្លៃ

អាហាររូបករណ៍១០០%

វេនព្រឹក វេនរសៀល វេនយប់

០៩៨ ៦០០ ៨៦៨


មហាវិទ្យាល័យបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន

ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ(៤​ ឆ្នាំ)

ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្ររង(២ ឆ្នាំ)

ថ្នាក់សិក្សាបង់ថ្លៃ

វេនព្រឹក វេនរសៀល វេនយប់

០៩៨ ៦០០ ៨៦៨

០៩៨ ៦០០ ៨៦៨

មហាវិទ្យាល័យគ្រប់គ្រង

អនុបណ្ឌិត (២ឆ្នាំ)

ថ្នាក់បរិញ្ញាប័ត្រ(៤ ឆ្នាំ)

ថ្នាក់បរិញ្ញាប័ត្ររង(២ ឆ្នាំ)

ថ្នាក់សិក្សាបង់ថ្លៃ

អាហាររូបករណ៍១០០%

វេនព្រឹក វេនរសៀល វេនយប់

០៩៨ ៦០០ ៨៦៨

មហាវិទ្យាល័យម៉ាឃីតធីង

អនុបណ្ឌិត(២ឆ្នាំ)

ថ្នាក់បរិញ្ញាប័ត្រ(៤ ឆ្នាំ)

ថ្នាក់បរិញ្ញាប័ត្ររង(២ ឆ្នាំ)

ថ្នាក់សិក្សាបង់ថ្លៃ

អាហាររូបករណ៍១០០%

វេនព្រឹក វេនរសៀល វេនយប់

០៩៨ ៦០០ ៨៦៨


មហាវិទ្យាល័យគណនេយ្យ

អនុបណ្ឌិត (២ឆ្នាំ)

ថ្នាក់បរិញ្ញាប័ត្រ(៤ ឆ្នាំ)

ថ្នាក់បរិញ្ញាប័ត្ររង(២ ឆ្នាំ)

ថ្នាក់សិក្សាបង់ថ្លៃ

អាហាររូបករណ៍១០០%

វេនព្រឹក វេនរសៀល វេនយប់

០៩៨ ៦០០ ៨៦៨

សក្តានុពល សិក្សានៅវិទ្យាស្ថាន ពហុបច្ចេកទេសព្រះកុសុមៈ

មានការយកចិត្តទុកដាក់ ពីក្រសួងការងារនិងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ

សិក្សាលើការអនុវត្តន៍ ច្រើនជាងទ្រឹស្តី

មានសហប្រតិបត្តិការជាមួយ ម្ចាស់សហគ្រាស និងក្រុមហ៊ុនឯកជន

ទទួលបានលិខិតសិក្សាជំនាញ

ទទួលបានអាហារូបករណ៍ ១០០%


អាស័យដ្ឋាន
មហាវិថីសហព័ន្ធរុស្ស៊ី ភូមិចុងថ្នល់ ខាងកើត សង្កាត់ទឹកថ្លា ខ័ណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ
លេខទូរស័ព្ទផ្នែកផ្តល់ព័ត៌មាន ៖ ០១២ ៨២៦ ៤០៤ , ០១១ ៧៦០ ០០០ , ០១២ ៦៥៥ ៦៤៤ , ០១៦ ៥២៨ ៨០០
Email: ppi@ppiedu.com
Website: www.ppiedu.com
ម៉ោងសិក្សា
វេនព្រឹក ៖ ម៉ោង ៧ : ០០ ដល់ ១២ : ០០
វេនរសៀល ៖ ម៉ោង ១ : ៣០ ដល់ ៥ : ០០
វេនយប់ ៖ ម៉ោង ៥ : ៣០ ដល់ ៨ : ៣០
វេនថ្ងៃសៅរ៍-អាទិត្យ ៖ សិក្សាពេលព្រឹក និងថ្ងៃ
ដំណឹង និងព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗ

ការចុះកម្មសិក្សារបស់និស្សិត មហាវិទ្យាល័យសំណង់ស៊ីវិល​

ព័ត៌មានអំពីការសិក្សា

សេចក្តីជូនដំណឹង​! ផ្តល់អាហារូបករណ៍​ 100%

កិច្ចប្រជុំស្តីពីកិច្ចការរបស់វិទ្យាស្ថាន​

ឱកាសការងារ

ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក job announcement

ផែនទីវិទ្យាស្ថាន
វីឌីអូវិទ្យាស្ថាន
Flag Counter

Preah kossomak Polytechnic On Social